Algemene voorwaarden

E.T.E. BV

Boezem 11, 4206 CA Gorinchem. Telefoon: 0183 - 670720

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtgever/showlocatie”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.2 Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen, (overheids)instellingen etc.

2. Toepassing van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen E.T.E. BV, hierna te noemen ETE, en een opdrachtgever/showlocatie.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ETE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Offertes, opties en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle door ETE gedane aanbiedingen en/of offerte(s) of geplaatste opties, zowel mondelinge als schriftelijke, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Na 14 dagen komen de aanbiedingen en/of offertes automatisch te vervallen.
3.2 ETE is slechts aan opties, aanbieding(en) en/of offerte(s) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/showlocatie schriftelijk binnen 5 werkdagen wordt bevestigd. Aanvaarding van de opties, aanbieding(en) en/of offerte(s) houdt in dat de overeenkomst tussen ETE en opdrachtgever/showlocatie op dat moment tot stand is gekomen en contractueel is vastgelegd.
3.3 De in opties, aanbieding(en) en/of offerte(s) genoemde bedragen zijn exclusief de op dat moment wettelijk geldende BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Met de hand aangebrachte wijzigingen in de opties, aanbieding(en) en/of offerte(s) maken deze ongeldig tenzij deze wijzigingen door ETE en de opdrachtgever/ showlocatie geparafeerd zijn.
3.5 Alle door ETE geplaatste opties, zowel mondelinge als schriftelijke, zijn vrijblijvend en zijn geldig tot het moment/tijdstip waarop een andere aanvraag/optie binnenkomt.
In dat geval zal ETE direct de eerste optie nemer in kennis stellen en heeft de eerste optie nemer het recht om de optie binnen 24 uur te verzilveren. Indien de optie niet verzilverd wordt of reactie binnen 24 uur uitblijft, komt de optie automatisch te vervallen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 ETE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dat vereist, heeft ETE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zulks ter beoordeling van ETE.

4.3 De opdrachtgever/showlocatie dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan ETE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/ showlocatie redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en adequaat aan ETE worden verstrekt, zulks ter uitsluitende beoordeling van ETE. Indien deze gegevens niet tijdig of adequaat aan ETE zijn verstrekt, heeft ETE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/showlocatie in rekening te brengen.

4.4 ETE acht zich niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat ETE is uitgegaan van de door en/of namens de opdrachtgever/showlocatie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of schade zullen worden verhaald op de opdrachtgever/showlocatie.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ETE de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fasen behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen mondeling en/of schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Alle door ETE uit te voeren opdrachten zijn gekoppeld aan een zgn. ‘rider’ van betreffende show. Met het ondertekenen van het contract van betreffende show verplicht de opdrachtgever/ showlocatie zich tevens tot het nakomen van de in de rider vernoemde vragen/eisen.

5. Consumpties

5.1 Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de opdrachtgever showlocatie verplicht de door ETE aangewezen medewerkers kosteloos te voorzien van minimaal drie non- alcoholische consumpties per uur per persoon.
5.2 Indien de werkzaamheden langer dan vijf uur duren is de opdrachtgever/showlocatie verplicht de door ETE aangewezen werknemers kosteloos te voorzien van een eenvoudige doch complete maaltijd.

6. Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij ETE en opdrachtgever/ showlocatie uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn kan de opdrachtgever/showlocatie ETE schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen ETE en opdrachtgever/showlocatie tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ETE zal de opdrachtgever/ showlocatie hiervan zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ETE de opdrachtgever/ showlocatie hier vooraf over informeren.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ETE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8. Geheimhouding

8.1 ETE en opdrachtgever/ showlocatie zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en/of uit ander bron(nen) hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij uitdrukkelijk is medegedeeld.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden behoudt ETE zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
9.2 Alle door ETE verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, beeldmateriaal, decors e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/ showlocatie en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ETE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.3 ETE behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 Alle door ETE verstrekt promotie materiaal (foto’s flyers, teksten, filmjes, banners, downloads van alle websites van ETE e.d.) kan uitsluitend tijdens de contractperiode worden gebruikt. Met de beëindiging van een contractperiode vervalt voor de opdrachtgever/ showlocatie het recht om van bovengenoemd materiaal gebruik te maken. Tevens vervalt het recht om gebruik te maken van door de opdrachtgever/ showlocatie en/of derden gemaakte opnamen (zowel beeld als geluid) of beeltenissen

met daarop afgebeeld castleden, kostuums of reclame uitingen m.b.t. de door ETE geproduceerde producties.
9.5 Mocht de personele bezetting gedurende een contractperiode tussentijds veranderen behoudt ETE te allen tijden het recht om bovengenoemd promtiemateriaal voor onbepaalde tijd te blijven gebruiken.
9.6 Alle juridische kosten die eventueel gemaakt moeten worden bij het niet nakomen van de in artikel 9 genoemde feiten zijn voor rekening van de opdrachtgever/ showlocatie en/of uitvoerende artiest welke is afgebeeld op bovengenoemde uitingen.

10. Annulering bij uitkoop van één van de show-/feestavonden en dinnershows en/of andere ETE producties.
10.1 ETE behoudt zich het recht voor, een overeenkomst te allen tijden te ontbinden indien er aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever/ showlocatie niet aan zijn financiële en contractuele verplichtingen kan of zal voldoen.

10.2 De opdrachtgever/showlocatie kan een show-/feestavond of dinnershow op basis van uitkoop uitsluitend annuleren onder de volgende voorwaarden:

* Bij annulering tot 90 dagen vóór showdatum kan de opdrachtgever kostenloos annuleren
* Bij annulering tot 60 dagen vóór showdatum is de opdrachtgever 50% van het totale showbedrag verschuldigd

* Bij annulering tot 30 dagen vóór showdatum is de opdrachtgever 75% van het totale showbedrag verschuldigd
* Bij annulering tot 14 dagen vóór showdatum is de opdrachtgever 100% van het totale showbedrag verschuldigd

11. Ontbinding van de overeenkomst

11. 1 Vorderingen van ETE op de opdrachtgever/ showlocatie zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. Na het sluiten van de overeenkomst aan ETE ter kennis gekomen omstandigheden geven ETE grond te vrezen dat de opdrachtgever/ showlocatie niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen.

b. Indien ETE de opdrachtgever/ showlocatie bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming daarvan en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden.

11.2 In de genoemde gevallen is ETE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ETE schadevergoeding te vorderen. De genoemde gevallen kunnen nooit leiden tot het niet betalen van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst die opdrachtgever/ showlocatie is aangegaan met ETE.

12. Gebreken, klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/ showlocatie binnen drie werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ETE.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal ETE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/ showlocatie aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/ showlocatie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk en/of zinvol is, zal ETE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

12.4 Indien klachten worden veroorzaakt door faciliteiten (locatie, podium, geluids- & lichtapparatuur) geboden door de opdrachtgever/ showlocatie, vallen deze niet onder de verantwoording van ETE en kunnen derhalve niet als klacht worden aangemerkt.

13. Honorarium

13.1 Voor de aanbiedingen en/of overeenkomsten waarin een vast standaard honorarium wordt aangeboden en/of is overeengekomen, gelden de leden 13.2 en 13.5. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden en/of overeengekomen, gelden de leden 13.3, 13.4 en 13.5.

13.2 ETE en opdrachtgever/ showlocatie kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van ETE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

13.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vijf dagen, kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
13.5 Indien ETE met de opdrachtgever/ showlocatie een vast honorarium overeenkomt, is ETE niettemin gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium, indien ETE kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

14. Betaling bij uitkoop van één van de show-/feestavonden en dinnershows en/of andere ETE producties.
14.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 5 dagen vóór showdatum, tenzij anders aangegeven op een door ETE aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever/ showlocatie in verzuim. De opdrachtgever/ showlocatie is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente verhoogd met 5% met een minimum van

€ 50,00 exclusief de op dat moment wettelijk geldende BTW, tenzij anders aangegeven.

14.3 Door ondertekening van een overeenkomst met ETE verplicht de opdrachtgever/ showlocatie zich tot het voldoen van het volledige showbedrag inclusief de op dat moment wettelijk geldende BTW, tenzij anders aangegeven. Indien een bedrag minder dan het afgesproken showbedrag wordt voldaan, is de opdrachtgever/ showlocatie in verzuim. De opdrachtgever/ showlocatie is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente verhoogd met 5% met een minimum van € 50,00 exclusief de op dat moment wettelijk geldende BTW, tenzij anders aangegeven.

14.4 In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van de opdrachtgever/ showlocatie zullen vorderingen van ETE op de opdrachtgever/ showlocatie en de verplichtingen van de opdrachtgever/ showlocatie jegens ETE onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.5 Door de opdrachtgever/ showlocatie gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever/ showlocatie, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15. Incassokosten

15.1 Is de opdrachtgever/ showlocatie in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever/ showlocatie.

15.2 ETE is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever/ showlocatie alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door het niet of niet volledig betalen van verplichtingen, te vorderen , waaronder begrepen de kosten van bijvoorbeeld advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder, incassobureau e.d. op te eisen.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Indien ETE aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van ETE, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ETE beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.2 De opdrachtgever/ showlocatie is aansprakelijk voor afdracht van (muziek)auteursrechten, Buma/Stemra en alle benodigde vergunningen zoals bijvoorbeeld hinderwetvergunningen e.d.

Eventuele kosten en boetes kunnen nimmer verhaald worden op TNE.
16.3 Indien een opdrachtgever/ showlocatie en/of werknemer (al of niet opzettelijk) niet over de wettelijk bepaalde papieren beschikt welke nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en de opdracht uit te voeren, zonder medeweten van ETE zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/ showlocatie en/of werknemer

16.3 ETE is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
16.4 Het interactief deelnemen aan onze show- /feestavonden is geheel voor eigen risico. Blessures, verwondingen, beschadiging van kleding en of andere privé eigendommen eventuele ziekenhuisopname opgelopen tijdens één van onze show-/feestavonden vallen niet onder de verantwoording vanTNE

17. Overmacht.

17.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ETE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ETE niet in staat is haar verplichtingen na te komen.Werkstakingen bij het bedrijf van ETE worden daaronder begrepen.
17.2 ETE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ETE haar verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in de geregelde aanvoer van door de opdrachtgever/ showlocatie te leveren of te organiseren goederen en/of goederen, alsmede water- en energieleveringen.
17.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ETE opgeschort. Indien de periode, waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door ETE niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn ETE en opdrachtgever/ showlocatie bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.5 Indien ETE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ETE gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/ showlocatie gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Onuitvoerbaarheid

18.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat juiste nakoming van de overeenkomst door ETE, bijvoorbeeld ten gevolge van weersinvloeden of nalatigheid van opdrachtgever/ showlocatie niet mogelijk is, is de opdrachtgever/ showlocatie verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.
18.2 In geval van ziekte behoudt ETE zich het recht voor om adequate vervanging te regelen om

zodoende zijn verplichtingen na te komen.

19. Geschilbeslechting

19.1 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het district waar ETE gevestigd is.

20. Verhuur door ETE

20.1 Bij verhuur van apparatuur, kostuums e.d. door ETE is de huurder volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur en/of kostuums.

20.2 Bij schade aan, of diefstal en/of vermissing van de verhuurde apparatuur en/of kostuums ontstaan tijdens de verhuurperiode, gerekend van het moment van afhalen tot het moment van retourneren is de huurder dan wel de op de overeenkomst vermeldde persoon financieel aansprakelijk.

20.3 Bij eventuele schade, diefstal en/of vermissing wordt het schadebedrag uitsluitend door ETE of een door ETE aangewezen expert vastgesteld.

21. Afdrachten

21.1 Alle eventuele afdrachten aan Buma / Stemra / Opta zijn voor rekening van de opdrachtgever/ showlocatie. Ook eventuele boetes i.v.m. het niet nakomen van genoemde verplichtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

22.Toepasselijk recht

22.1 Op alle voorwaarden waarop de aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen ETE en de opdrachtgever/ showlocatie geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.

23.Bijzondere bepalingen show- / feestavonden en dinnershows voor gasten.
23.1 Alle ondergenoemde bijzondere bepalingen (23.2 t/m 23.14) zijn op alle door ETE geproduceerde en georganiseerde show-/feestavonden en dinnershows van toepassing

23.2 Betaling van gereserveerde kaarten dient direct (via Ideal) bij de reservering te worden voldaan.
De reserveerder ontvangt direct een reserveringsbevestiging met reserveringsnummer. 23.3 Uw reserveringsbevestiging/reserveringsnummer is tevens uw toegangsbewijs.

Deze dient bij binnenkomst te kunnen worden overlegd.
23.4 De indeling van gereserveerde plaatsen tijdens onze dinnershows zal geschieden naar aanleiding van de totale reserveringslijst. ETE tracht zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de gasten, wij kunnen derhalve geen garanties afgeven over de indeling van de zaal.
23.5 Tijdens onze feestavonden (zonder diner) serveren wij een drankarrangement inclusief enkele borrelhapjes. Het drankarrangement bestaat uit binnenlands gedestilleerde dranken. Het drankarrangement start om 20.00 uur en loopt tot

00.30 uur. Eventueel bestelde drankjes vóór of na deze periode zijn voor eigen rekening.
23.6 Tijdens onze ‘Vivencia Dinnershow’en onze “Hollandsche Avond Dinnershow” wordt een 3-gangen diner (voorgerecht, hoofdgerecht van vlees, vis of vegetarisch en een dessert) aan tafel uitgeserveerd. Tevens serveren wij een drankarrangement bestaande uit binnenlands gedestileerde dranken en kan het 3-gangen diner vervangen worden door een buffet. Dit wordt altijd bij de reservering aangegeven.

Het diner-/drankarrangement, zo ook het buffet start om 19.00 uur en loopt tot 23.30 uur. Eventueel bestelde drankjes en/of hapjes vóór of na deze periode zijn voor eigen rekening.

23.7 Indien gasten gebonden zijn aan een speciaal dieet of als er andere bijzondere omstandigheden zijn, dient dit uiterlijk 48 uur van te voren schriftelijk per e- mail aan ons te worden doorgegeven, zodat wij zoveel mogelijk rekening kunnen houden met deze wensen. Tevens kan tijdens de reservering, onder de button ‘bijzonderheden’, aangegeven worden of er speciale dieetwensen of allergiën zijn, of één of meerdere van de gasten slecht ter been of rolstoelgebonden zijn. 23.8 Annulering van gereserveerde plaatsen voor één van onze feest-/showavonden en/of dinnershows kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen, met een maximum van 10% van het aantal gereserveerde plaatsen kosteloos worden gedaan.
23.9 In speciale gevallen kan tot uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de show-/feestavond en/of dinnershow de gehele reservering verplaatst worden naar een andere datum. Dit is uitsluitend mogelijk bij: Onvoorziene ziekenhuisopname, ongeval of complicaties bij een zwangerschap. Uitgesloten gevallen zijn: Verhindering als gevolg van weersomstandigheden, autopech, ziekten als griep, koorts, verkoudheid, kiespijn e.d. en aanspraak als gevolg van het niet of te laat arriveren. Een beroep op deze regeling kan uitsluitend worden gedaan indien aangetoont kan worden te hebben voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarden (bijvoorbeeld doktersverklaring, opgave bevolkingsregister). Er wordt geen geld terug betaald
23.10 Extra reserveringen kunnen te allen tijden worden gedaan op basis van beschikbare plaatsen. 23.11 Parkeerkosten of parkeerboetes vallen niet onder de verantwoording van ETE en zijn derhalve voor eigen rekening
23.12 ETE behoudt zich het recht om bij ziekte van castleden een gelijkwaardig alternatief te bieden of de show bij hoge uitzondering te verplaatsen of annuleren
23.13 ETE behoudt zich het recht om bij gebrek aan belangstelling of andere onvoorziene omstandigheden (overmacht) de show-/feestavond en/of dinnershow te annuleren. Het beslissingsmoment voor het wel of niet doorgaan van een show-/feestavond bij gebrek aan belangstelling is 14 dagen vóór showdatum.
In geval van annulering biedt ETE de mogelijkheid de reservering te verplaatsen naar een andere datum of de mogelijkheid uw geld te crediteren.

23.14 Eventuele uitzonderingen op de voorwaarden 23.1 tot en met 23.13 kunnen uitsluitend door de directie van ETE schriftelijk worden toegezegd.

24.Bijzondere bepalingen show- / feestavonden en dinnershows voor opdrachtgever/showlocatie. 24.1 Alle ondergenoemde bijzondere bepalingen zijn op alle door ETE geproduceerde en georganiseerde show-/feestavonden en dinnershows van toepassing. 24.2 ETE heeft te allen tijden het recht om bij gebrek aan belangstelling de gereserveerde showavond tot uiterlijk 14 dagen vóór showdatum kosteloos te annuleren

24.3 De showlocatie kan in principe een gereserveerde show-/feestavond niet annuleren. Indien de showlocatie tóch wenst te annuleren zullen alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of schade worden verhaald op de opdrachtgever/showlocatie. Tevens dient een boete van € 1000.00 exclusief de op dat moment wettelijk geldende BTW betaald te worden i.v.m. inkomstenderving

24.4 ETE is niet verantwoordelijk voor ondergenoemde zaken in de showlocatie
* Diefstal van en/of door gasten
* Conflicten tussen horecapersoneel en gasten
* Kwaliteit van eten en drinken (voedselvergiftiging bedorven etenswaren e.d.)
* Ongevallen veroorzaakt door de showlocatie of een gebrek aan veiligheid van de showlocatie (uitglijden, val van trap, brandwonden e.d.)
* Schade aan bezittingen van gasten (vlekken in kleding, krassen op geparkeerde auto e.d)
Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of schade vallen niet onder de verantwoording van
ETE en zullen derhalve worden verhaald op de opdrachtgever/showlocatie
24.5 ETE is verplicht uiterlijk 5 werkdagen vóór showdatum het exacte aantal gasten door te geven aan de opdrachtgever/showlocatie.
In geval van een zittend diner (dinnershow) zullen zij het aantal personen per tafel doorgeven. Tafelindeling is naar inzicht van de opdrachtgever/showlocatie.
24.6 Het beslissingsmoment voor het wel of niet doorgaan van een show-/feestavond bij gebrek aan belangstelling is 14 dagen vóór showdatum.
In geval van annulering biedt ETE de mogelijkheid de reservering te verplaatsen naar een andere datum of de mogelijkheid uw geld te crediteren.
24.7 ETE zal na ontvangst van de factuur van de opdrachtgever/showlocatie binnen 14 dagen overgaan tot betaling
24.8 Nadat beide partijen akkoord zijn met het reserveren van een showdatum zal alles contractueel worden bevestigd door ETE
24.9 De showlocatie is verantwoordelijk voor alle genoemde eisen die staan in de rider en per show- /feestavond of dinnershow zullen worden bijgevoegd bij het contract.